Kontakt

Skolen

ConCura Skolen er en dagbehandlingsskole med indskolings- og mellemtrinsklasser og udskolingsklasser beliggende i Kvanløse lidt uden for Holbæk. På ConCura Skolen har vi en mangeårig erfaring med specialundervisning, hvilket giver elever med specifikke behov mulighed for at få tilrettelagt en individuel undervisnings- og behandlingsplan.
Eleverne placeres på et af de fire hold ud fra en afvejning af deres biologiske alder sammenholdt med en vurdering af kognitive, sociale og faglige kompetencer.
Eleverne undervises som udgangspunkt i grupper på tre-seks elever, hvor der er fokus på hver enkelt elevs særlige behov. Hver dag indledes med basislektioner i dansk, matematik og engelsk, mens eftermiddagene er et varieret udbud af idræt, emneundervisning og værkstedsfag, der dækker folkeskolens øvrige fagrække. Dette skaber en afvekslende og aktiv hverdag, samtidig med at alt foregår i kendte, forudsigelige og strukturerende rammer.
Alle elever med specifikke behov kan udvikle sig på ConCura Skolen. Elever med ADHD, OCD, tilknytningsforstyrrelser m.fl. kan i kraft af de små undervisningshold få særlige udviklingsmuligheder, fagligt såvel som socialt.

Den faglige undervisning prioriteres højt. Skolen arbejder ud fra undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål, men differentierer læringsmålene ud fra taksonomiske overvejelser om individuelle udviklingstrin. Som udgangspunkt tilrettelægges undervisningen, dels med indhold og årshjul, således at det ligner en almindelig grundskole, for derved at give eleverne samme referenceramme som kammeraterne, de taler og leger med i fritiden. Ligeledes ser vi også de ensartede referencer som en fordel i forbindelse med brobygning til normalområdet.

Vi har på ConCura Skolen et stærkt fokus på elevernes personlige udvikling og sociale kompetencer. Der arbejdes bevidst og målrettet med at udvikle elevernes selvværd, selvkontrol og relationskompetencer, sådan at eleven i højere grad lykkes med at indgå i det forpligtende fællesskab. Som pædagogisk værktøj bruges hertil bl.a. den evidensbaserede metode ART – læs mere herom under fanen Dagbehandling.

Gennem klare rammer og forpligtende relationer skaber vi tryghed og rum for, at eleverne kan opøve og træne de færdigheder, der forudsætter, at de kan vende tilbage og deltage i ordinære skole-, fritids- og uddannelsestilbud. Det overordnede formål med skolegangen er at ruste børnene og de unge til at blive selvhjulpne og ansvarlige voksne.

Målgruppen & Udviklingsplaner

ConCura Skolens målgruppe er sårbare børn og unge med socio-emotionelle og psykiske vanskeligheder, eksempelvis ADHD, OCD, tilknytningsforstyrrelser, angst, mild skizofreni, Aspergers Syndrom og andre træk inden for autismespektret. Diagnoserne og/eller de personlige udfordringer gør det for en periode nødvendigt for eleverne at have et særligt tilrettelagt skoletilbud samt imødekommes med dagbehandling, mens de udvikler sig til at håndtere sine udfordringer.

Tilbuddet henvender sig til børn og unge i grundskolealderen, som udgangspunkt 6-18 år.

Udviklingsplaner er elevernes faglige, sociale og personlige kompetencer beskrives, evalueres, justeres og fornyes løbende skoleåret igennem. Dette foregår i samarbejde med eleven og dennes forældre, plejeforældre eller anden forældremyndighedsindehaver, bl.a. via læringsplatformen MoMo.

Kontakt os

Medarbejdere

Maria

Køkkenmedhjælper

Statusrapporter

De daglige notater af både faglig og pædagogisk karakter danner grundlag for formaliserede statusrapporter, som udarbejdes første gang tre måneder efter opstart af en elev og herefter hvert halve år, i marts og oktober. Statusrapporten beskriver elevens generelle trivsel og udvikling og slår ned på eventuelle særlige udviklingspunkter eller udfordringer. Når en statusrapport er færdig, sendes den elevens forældre/-myndighedsindehaver, elevens hjem samt sagsbehandler. I særlige tilfælde sendes en statusrapport efter indhentet samtykke fra forældremyndighed til øvrige interessenter, f.eks. PPR, UU-vejleder eller psykiatrien.
På baggrund af hver statusrapport afholdes et statusmøde mellem sagsbehandler, pårørende, kontaktlærer/-pædagog og skoleleder. Eleven selv er så vidt muligt til stede ved en del af mødet. På mødet gennemgår mødedeltagerne rapporten, og elevens udvikling og trivsel drøftes. På baggrund heraf udarbejder sagsbehandler en handleplan for den kommende periode, hvorudfra skolen tilrettelægger og konkretiserer en udviklingplan. Udviklingsplanerne evalueres løbende af personaler og fremlægges ved næstkommende statusmøde.

Visitation

Optagelse på ConCura Skolen sker altid gennem visitation hos elevens kommune i samarbejde med ConCuras skoleleder og Holbæk Kommunes PPR.
Der udarbejdes en kontrakt for både skole- og behandlingsdel ved optagelsen. Forinden en evt. optagelse meddeles ConCura relevante faglige og sociale oplysninger om eleven.

Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning, Holbæk kommune
Louise Egelykke Bilsby, psykolog
Jernbanegade 6
4300 Holbæk
Tlf.: +45 72 36 71 95

© 2023 Fonden ConCura | Hjemmeside af MerkurNord
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram