Vision og værdigrundlag 

 

Vision:
At skabe forandring og udvikling for børn og unge med særlige behov - et arbejde som også omfatter de berørtes familier..
Vi vægter fagligheden og den nære relation højt, og vi ønsker at skabe og arbejde i udviklende miljøer med plads til forskellighed.
 
Mission:
ConCura skal være en betydende spiller på markedet. Vi skal skabe tilbud til kommunerne, der løser deres nuværende og fremtidige behov på et professionelt, fagligt højt niveau. Geografisk skal vi dække Sjælland og evt. Lolland/Falster.

Værdigrundlag:

1. Værdigrundlag og betydning for den daglige praksis
I ConCura har vi et fælles værdigrundlag for hele organisationen, fordi vi i alle vores afdelinger arbejder hen imod det samme mål: At drage omsorg for udsatte børn, unge og deres familier.

Arbejdet i afdelingerne har forskellig karakter og er oftest baseret på den direkte kontakt mellem medarbejderne og børnene/de unge. Derfor er det vigtigt, at vi alle er enige om den grundlæggende tilgang til arbejdet, så børnene og de unge samt deres familier oplever konsistens og stabilitet, når de er i kontakt med os.

ConCuras arbejde tager afsæt i disse værdier:

  • Troværdighed: Det er vigtigt for både ConCura som organisation og for den enkelte medarbejder at have et højt niveau af troværdighed og integritet. ConCura skal stå for socialpædagogisk arbejde af høj faglig kvalitet; den enkelte medarbejder skal skabe tryghed og fungere som en god rollemodel. I alle henseender skal omverdenen opleve os i ConCura som nogen, der gør det, vi siger – og holder fast.
  • Anerkendende og ressourcebaseret tankegang: Vi tror på, at positive forandringer skabes med baggrund i et positivt defineret felt. Vi tager altid udgangspunkt i det enkelte menneske og lægger vægt på, at alle bliver mødt med en forståelse for de vanskeligheder, de har med sig, og via samspillet bliver respekteret og udfordret deri.
  • Ligeværdighed: Vi møder børn, unge, forældre og kollegaer som ligeværdige. Ikke nødvendigvis som jævnbyrdige, men altid med respekt for hinandens værdighed som mennesker.
  • Empati og relationer: Det er vigtigt, at medarbejderne kan sætte sig i brugernes sted og indgå i oprigtige og forpligtende relationer med dem. Både børn, unge og forældre skal opleve et nærvær fra de medarbejdere, der omgiver dem, så de føler sig trygge og betydningsfulde.
  • Struktur og stabilitet: Mange af børnene i vores tilbud har oplevet kaos tidligt i deres liv; derfor skal ConCura være et fast og stabilt holdepunkt i deres hverdag. Derudover har mange diagnoser som ADHD og autisme, der i endnu højere grad skaber et behov for faste rammer og forudsigelighed.
  • Samarbejde: Med samarbejde og god, ligeværdig kommunikation kommer man længst – både internt i ConCura og i forhold til forældre, kommuner og andre samarbejdspartnere.


Værdierne er fastlagt ud fra vores idé om, hvilken slags virksomhed, ConCura skal være. Hver enkelt værdipunkt tager udgangspunkt i det daglige, fagligt baserede arbejde med at drage omsorg for børnene, de unge og familierne, vi arbejder med. Værdierne er ikke abstrakte idéer, som vi skal forsøge at presse ind i den daglige praksis – de er hentet direkte fra hverdagen og er derfor allerede en del af vores arbejde.

 

2. Medarbejderkendskab til værdier
Det er centralt, at alle medarbejdere er bekendte med værdigrundlaget, da det danner grundlaget for alt arbejde i ConCura. Derfor er indføring i værdierne og deres relation til hverdagen en fast del af ansættelsesproceduren på vores tilbud. Værdigrundlaget drøftes løbende i både bestyrelsen, administrationen og mellem afdelingslederne. Derudover findes værdigrundlaget i personalehåndbogen, der er placeret i alle ConCuras afdelinger, så medarbejderne altid har adgang til det, hvis de skulle komme i tvivl.

 

3. Dokumentation af værdimæssig refleksion ud fra konkrete situationer

ConCuras værdier er, som nævnt, hentet direkte fra hverdagen på vores forskellige tilbud, hvorfor der også kan nævnes mange situationer, hvor værdierne kommer til syne.

Et godt eksempel på troværdighed samt struktur og stabilitet kan findes i weekendbrevene, der udarbejdes forud for enhver weekend i vores aflastningstilbud Huset og Fløjen. Weekendbrevene beskriver den kommende weekends forløb, så både børnene/de unge og deres forældre ved, hvad der skal ske. Det skaber en tryghed hos alle, når strukturen er på plads. Derfor er det også vigtigt, at vi i praksis holder os til den plan, der er beskrevet i weekendbrevet – på den måde oplever børnene og de unge, at ConCura er et sted præget af stabilitet.

Et andet sted, hvor vi reflekterer over vores værdier, er i brugen af vores dagbogsprogram. Dagbogsprogrammet bliver brugt i aflastningstilbuddet og på skolen og fungerer som et noteværktøj for medarbejderne, hvor de i det daglige kan skrive detaljer om hvert enkelt barn. På den måde er der dateret dokumentation for deres observationer, og det letter samtidig arbejdet med statusrapporterne, fordi notaterne er gjort løbende. Dokumentationen bidrager til ConCuras troværdighed, fordi forældrene til et barn kan søge aktindsigt i barnets sag og dermed skaffe sig adgang til dagbogsnotaterne. Derfor er det også vigtigt, at notaterne er gjort i et neutralt sprog, der yder retfærdighed over for barnet såvel som situationen. Refleksionen over måden, hvorpå børnene beskrives, relaterer sig til en lang række af vores værdier, f.eks. ligeværdighed, empati og relationer.

Generelt er vores sprog et vigtigt område for værdimæssig refleksion. I alle vores tilbud er det vigtigt, at vi kommunikerer klart, professionelt og venligt til både børn, unge og forældre. På den måde viser vi respekt for alle vores brugere, signalerer ligeværdighed og empati og danner grundlag for et frugtbart samarbejde.

Af og til giver det mening, når vi laver underretninger for børn i vores dag- eller weekendtilbud, og sætter afdelingslederen og/eller direktøren som afsender af underretningen i stedet for den medarbejder, som mistanken i praksis er opstået hos. På den måde "fritager" vi medarbejderne med direkte børnekontakt fra at være "sorteper", hvilket kan være gavnligt for det daglige forældresamarbejde. Samtidig skaber det troværdighed, at beslutningerne kommer oppefra.
 

Etiske overvejelser:

I vores arbejde er det vigtigt for os altid at huske, at det er mennesker, vi har at gøre med. Disse mennesker skal til enhver tid mødes med professionalisme, respekt og empati, jvf. vores værdigrundlag.

Generelt arbejder vi ud fra en anerkendende og ressourcebaseret tilgang, hvor man skiller person fra handling. Man kan f.eks. godt gøre noget irriterende uden at være irriterende.

Når vi henvender os til brugerne af vores tilbud – hvad enten der er tale om børn, unge, forældre eller pårørende – gør vi os umage med at benytte et professionelt, præcist og ordentligt sprog. Der skal aldrig opstå tvivl om, hvad vi står for, og vi skal samtidig udtrykke os venligt og empatisk. På den måde signalerer vi en ligeværdig tilgang til de berørte mennesker.

Vi sætter en ære i, at brugerne af vores tilbud oplever en høj grad af gennemsigtighed og tillid. Ingen skal nogensinde opleve, at ConCura laver "bagholdsangreb" på dem. Som eksempel bliver det altid understreget over for forældrene til et barn, vi arbejder med, at detaljer om barnet ikke bliver rapporteret til kommunen uden at vi først drøfter det med dem. De skal vide, nøjagtig hvad vi siger til kommunen og hvordan. Vi siger det samme, som vi skriver i rapporterne. Således opnår vi et godt samarbejde med respekt for, at vi træder ind i deres privatsfære. På samme måde foregår det, når vi oplever noget, vi har skærpet underretningspligt over for (f.eks. ved vold, seksuelle overgreb mv.). Her fortæller vi med det samme forældrene, hvad der bliver sagt videre. Åbenhed og klar tale er vigtigt, så forældrene ikke føler sig snigløbet.

For at sikre troværdigheden i vores arbejde, tager vi altid udgangspunkt i faglige tilgange med dokumenteret effekt og arbejder efter de officielle retningslinjer for eksempelvis underretninger og magtanvendelser.