Kontakt

Virksomhedsplan

I Fonden ConCura har vi en fælles vision om at skabe forandring og udvikling for børn og unge med særlige behov samt deres familier. Som skole suppleres visionen med en vision om at udvikle vores elever fagligt, personligt og socialt, så de står stærkere i forhold til at gennemføre en uddannelse. Vi har fokus på empati og trivsel blandt elever og personale, da dette styrker tillid, selvværd og selvstændighed.

Værdier

På ConCura Skolen vægter vi professionel faglighed og den nære relation højt, og vi ser charmen i forskelligheder. Vi anskuer eleverne ud fra en systemisk tænkning. Et problem kan ikke tilhøre et enkelt individ, men opstår og vedligeholdes i det sociale samspil/konteksten, eleven befinder sig i. Sociale systemer opererer gennem kommunikation, og derfor skal kommunikation også være omdrejningspunkt for problemløsningen.

Det er væsentligt i vores pædagogiske vurderinger at medtænke individperspektivet med fokus på elevens forudsætninger, hjemmeforhold og vanskeligheder, men endnu vigtigere er det at have fokus på aktørperspektivet, hvor der fokuseres på elevens virkelighedsopfattelse, normer, værdier samt holdninger. I et aktørperspektiv skal der lægges vægt på at forstå eleven som aktør i sit eget liv. Vigtigst er det dog at se eleven i et kontekstuelt perspektiv, hvor der kigges på det system, hvori problematikken opstår.

I vores arbejde er det vigtigt for os altid at huske, at det er mennesker, vi har at gøre med. Disse mennesker skal til enhver tid mødes med professionalisme, respekt og empati, jf. Fonden ConCuras værdigrundlag.

Generelt arbejder vi ud fra en anerkendende og ressourcebaseret tilgang, hvor man skiller person fra handling (eksternalisering). Man kan eksempelvis gøre noget irriterende uden at være irriterende. Vi oplever, at denne tilgang styrker relationerne mellem elever og personale.

Når vi henvender os, hvad enten det er til børnene, de unge eller deres forældre, gør vi os umage med at benytte et professionelt, præcist og ordentligt sprog. Der skal aldrig opstå tvivl om, hvad vi står for, og vi skal samtidig udtrykke os venligt og empatisk. På den måde signalerer vi en ligeværdig tilgang.

For at sikre troværdigheden i vores arbejde tager vi altid udgangspunkt i faglige tilgange med dokumenteret effekt og arbejder efter de officielle retningslinjer for eksempelvis underretninger og magtanvendelser.

Kontakt os

Mobilpolitik

Hvis vores skoleelever sidder med hovedet nede i deres mobiltelefoner, er det svært for os at arbejde med deres faglige, sociale og personlige udvikling. Derfor har vi en mobilpolitik.

Eleverne på Hold 1 og 2 afleverer deres mobiltelefoner om morgenen kl. 8.15 og får dem udleveret igen, når de har fri. Derudover har de en mobilpause hver dag.

For eleverne på Hold 3 gælder det, at deres mobiltelefon skal være lydløs og lægges væk i en taske eller en lomme ved hver lektions start. Når lektionen er slut, må elever tage deres telefon, hvis de har brug for den. Har man lyst eller behov for at sidde med sin telefon i frikvartererne, skal dette ske i eget klasselokale.

I forbindelse med buskørsel på længere distancer er der særregler for anvendelse af mobiltelefoner. Det er vigtigt at tage højde for individuelle behov og alder.

Har man ekstraordinært brug for sin mobiltelefon aftales dette med nærmeste voksen.

Har man som forældre brug for at få kontakt til sit barn inden skoledagens afslutning, bedes man kontakte en lærer eller pædagog.

I nogle sammenhænge bruges mobiltelefonerne i undervisningen, og der vil eleverne få dem udleveret. Læreren står for internetdeling, da vi har en holdning til, at elevernes private mobiltelefoner, iPads m.v. ikke stationært kobles til skolens internetforbindelse.

Kostpolitik

Hver dag spiser alle elever, pædagoger og lærere frokost sammen på skolen. I denne forbindelse er der faste rutiner, der indebærer både hygiejne, bordskik og forpligtelser overfor fællesskabet. Fonden ConCura har fokus på, at den kost, vi serverer for eleverne, er god, sund og varieret. På skolen bliver der til alle måltider serveret grønt, som er obligatorisk på elevernes tallerkener. I vores tilbud har vi at gøre med børn og unge med meget forskellige sundhedsvaner og -behov: Nogle spiser helst meget lidt, mens andre spiser meget og derfor har problemer med overvægt. Derfor sørger vi for, at vores sundhedsvejledning tilpasses den enkeltes næringsbehov.

Årsplan & Ferieplan

På hvert klassetrin og i alle fag udarbejder lærerne hvert skoleår en årsplan bestående af alsidige læringsforløb med afsæt i undervisningsministeriets Forenklende Fælles Mål uddybet i færdigheds- og vidensmål. Fagfordelingen tager højde for ministeriets krav om minimum timetal.

Da ConCura Skolen er et specialpædagogisk skoletilbud for børn og unge med særlige kognitive, sociale og emotionelle vanskeligheder, udarbejdes undervisningsplanerne med opmærksomhed på mulighederne for undervisningsdifferentiering vurderet ud fra den enkelte elevs individuelle kompetencer og potentialer.

Elevernes slutkompetencer kan variere i større eller mindre grad fra alderssvarende trinmål, hvilket løbende forventningsafstemmes med elevens forældre/forældremyndighedsindehaver og anbringende kommune.

Der udarbejdes i starten af hvert skoleår en årskalender, der skaber overblik over skolens ferier, fridage, fællesaktiviteter og familiearrangementer.

Du kan læse den aktuelle årkalender her: Årskalender

Skoleåret følger Holbæk Kommunes feriekalender. Skolen holder lukket i alle skoleferier og øvrige fridage. Se feriekalenderen her

Kontakt os
© 2024 Fonden ConCura | Hjemmeside af MerkurNord
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram