Kontakt

Skoleundervisning

Lærerne udvælger undervisningsmaterialer til det enkelte undervisningshold og barn, ud fra undervisningsmål, undervisningsemne, den enkelte elevs læringsmål og nærmeste udviklingszone.

ConCura Skolen tilstræber at have linjefagsuddannede skolelærere i den fulde fagrække. Hvor der måtte mangle faglig ekspertise, køber vi undervisning eller supervision til fagplanlægning hos eksterne linjefagslærere. Således vil undervisningens faglige mål følge de krav, der stilles fra Undervisningsministeriet.
Lærerne har en løbende dialog med hinanden om, hvilke aktiviteter, undervisningsmaterialer og platforme, der understøtter elevernes motivation, læring og udvikling bedste muligt. Denne løbende dialog og evaluering er i høj grad med til at sikre sammenhæng mellem teori og praksis i både undervisnings- og behandlingsarbejdet.
Der er tilkøbt adgang til Clio Online læringsportal i alle fag undtagen matematik, hvor vi bruger Matematikfessor.

MoMo
På ConCura Skolen bruger vi læringsplatformen MoMo til at orientere forældre og øvrige interessenter om elevernes årsplaner, undervisningsforløb samt faglige og pædagogiske handleplaner. MoMo giver et simpelt overblik over elevens læring med automatisk opsummering af fagligt niveau og læringsfremgang.

NordicPAS
NordicPAS er en model til kortlægning og analyse af elevers alsidige kompetencer og potentialer, hvorudfra klare handleplaner kan udarbejdes, måles, udvikles og sammenlignes over tid. Flere lærere er uddannet til at lave PAS-analyser, som gør os klogere på forståelsen af elevernes tænkning, hvilket anvendes i tilrettelæggelsen af undervisning.

 

Ordblindhed

Ved mistanke om ordblindhed testes med undervisningsministeriets ordblindetest.
Der er særligt fire områder, skolen er opmærksom på, i forhold til at sikre specialpædagogisk hjælpe og støtte til elever med læse- og skrivevanskeligheder.

Metodik:
For at eleven kan deltage og drage udbytte af den traditionelle undervisning, har eleven adgang til følgende hjælpemidler:

 • PC med høretelefoner
 • NOTA-konto: Hvor eleven har adgang til lydbøger.
 • AppWriter: Der tilbyder muligheden for oplæsning, ordforklaringer og ordforslag.
 • Google-konto: Således at eleven har mulighed for at benytte Google Translate og Tale-Til-Tekst.

Eleven modtager løbende undervisning i brugen af hjælpemidlerne, således at eleven selvstændigt kan benytte disse som en naturlig del at skolearbejdet.

Kontakt os

Pædagogisk struktur & Fagligt niveau

Pædagogisk struktur:

Den almindelige undervisning suppleres med specialpædagogiske foranstaltninger for at imødekomme den enkelte elevs individuelle behov. Dette er ikke kun begrænset til undervisningsformer, men kan også inkludere tiltag som nedenstående:

 • Hvis en større mængde læsning er påkrævet, tilbydes eleven muligheden for at sidde i klassens studierum, alene eller med støtte fra 2. læreren.
 • Hvis eleven skal deltage i højtlæsning, kan eleven få oplyst sit tekststykke på forhånd, således at eleven kan øve - evt. med sin højtlæsningsfunktion - på forhånd.

 

Fagligt niveau:
Undervisningens læse- og skrivefaglige indhold differentieres for at ramme elevens zone for nærmeste udvikling. Da elever med læse- og skrivevanskeligheder ofte er udfordret af en begrænset sproglig hukommelse og en svag sprogforståelse, vil det, ved pensumrelevante tekster, hvor sværhedsgraden ikke mulig at tilpasse, i praksis betyde, at eleven vil være afhængig af lærerstøtte. Vi prioriterer derfor, at der hele tiden er mindst to lærere til rådighed i hver undervisningssituation.

Udvikling af kompetencer

Da det er vigtigt fortsat at træne og vedligeholde elevens læsekompetencer, planlægges faste tider med læsetræning, fx i form af læsebånd. Elever med læse- og skrivevanskeligheder vil i dette bånd have øget mulighed for støtte fra lærer og 2.lærer.
Elever med læse- og skrivevanskeligheder får også tilbudt en ugentlig lektion læsetræning med en lærer eller pædagog.
Ydermere tilbyder skolen også en kort introduktion i brugen af de elektroniske hjælpemidler til forældre, plejeforældre, værger og lign. til elever med læse- og skrivevanskeligheder, således at de kan støtte eleven fra hjemmet.

 

Evaluering:
Skolen evaluerer elevernes læse- og staveudvikling ved brug af:

 • Individuel tilbagemelding ved ugentlig læsetræning.
 • De nationale test i læsning på 2., 4., 6. og 8. årgang – her må bruges læseteknolog.
 • ST-prøver 3.-8. klasse
 • Terminsprøver, Hold 3
 • Afgangsprøver, Hold 3

Karaktergivning

Elever på 8. og 9. klassetrin skal have standpunktskarakterer mindst to gange om året i alle prøvefag. Standpunktskarakteren er en bedømmelse af elevens præstation og standpunkt i forhold til de faglige krav, der er opstillet for de enkelte fag.
For elever, der modtager specialundervisning, er der særlige regler, som gør det muligt efter aftal med eleven og forældrene i et eller flere fag at erstatte karaktergivning med en udtalelse om elevens standpunkt. Udtalelsen vil for det enkelte fag udtrykke, i hvor høj grad eleven har nået de individuelt opstillede mål for undervisningen i faget.

 

Tilsyn
To gange årligt får Skolen tilsynsbesøg af Holbæk Kommunes ledelseskonsulent. I forbindelse hermed udarbejder tilsynet en tilsynsrapport, der offentliggøres på skolens hjemmeside.

Se vores seneste tilsynsrapport her.

Supervision og PPR
ConCura Skolen er i løbende kontakt med Holbæk Kommunes læringskonsulent (PPR), der besøger skolen ca. en gang om måneden. Her er fokus på observation samt faglig og pædagogisk sparring.

Kontakt os
© 2024 Fonden ConCura | Hjemmeside af MerkurNord
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram