Skolevægring

 

Skolevægring blandt børn og unge, er blevet et større problem gennem de sidste par år. Skolevægring, eller børn og unge med alt for stort fravær fra deres skole, fastholdes i deres mønstre og har svært ved at bryde denne ved hjælp af sig selv. Det opleves b.la. at børn eller unge som har været hjemme i en ferie- eller sygdomsperiode eller ved alvorlig sygdom, død eller skilsmisse i familien. Depression kan derfor i nogle tilfælde være den udløsende faktor for at barnet eller den unge isolerer sig hjemme, og der bliver tale om udvikling af skolevægring.
Den mest effektive behandlingspraksis ved skolevægring, angst og depression er kognitiv adfærdsterapi.
 
Årsager til skolevægring kan f.eks. være: 
•    Barnet eller den unge, er bange for at gå i skole (socialfobi) 
•    Barnet eller den unge, er bange for at der skal ske deres forældre noget, mens de er i skole (separationsangst)
•    Barnet eller den unge, kan sideløbende med angst have anden psykiatrisk diagnose (komorbiditet)  
•    Barnet eller den unge, oplever eller har oplevet mobning 
•    Barnet eller den unge, oplever manglende støtte og begrænsede ressourcer i hjemmet i forhold til opbakning

 

Metode
Fonden ConCura kontaktes af myndigheden på en forvaltning i forbindelse med skolevægring af et barn eller ung. Herefter iværksættes et opstartsmøde med sagsbehandler og familie. Ligeledes tegnes der et billede af barnet eller den unge, så et så korrekt indblik i, hvor barnet eller den unge, befinder sig socialt, psykisk og fysisk. Der udarbejdes en handleplan, af myndigheden, hvor i barnets eller den unges udfordringer, problematikker og mål grundigt beskrives. 

Herefter starter arbejdet med at skabe en relation mellem barnet eller den unge og den konsulent, som Concura vurderer som et match for netop denne relation. Det er igennem tilbuddet om vedvarende og stabil kontakt til barnet eller den unge, at der kan skabes en tryg og tillidsfuld relation. Relationsarbejdet kan variere fra barn/ung, hvorfor det som udgangspunkt forventes at denne del af processen skal have tid til at rodfæste sig hos barnet eller den unge. Typisk vil arbejdet starte i hjemmet, og en langsom men stabil tilvænnelig starter hos barnet eller den unge. 
Forældrene inddrages i samtaler og indbydes til et stærkt samarbejde omkring deres barn. Forældrene kommer med deres input og oplevelser, omkring barnets eller den unges problematikker og resurser. Det kan nogen situationer give mening at inddrage psykoedukation, således forældrene får indblik i vedligeholdelse og overbeskyttende elementer i forhold til deres barns fortælling.  

Udgangspunktet i relationsarbejdet tages ikke i forhold til skole eller krav om skoleaktivitet. Derimod tages der udgangspunkt i en aktivitet som barnet eller den unge er interesseret i. Igennem fælles tredje skabes rammerne for troværdig dialog, men afsæt i barnets eller unges fortællinger. Aktiviteter som fælles tredje kan spænde fra brætspil, gåture, fysisk aktivitet mm.  

Der arbejdes ud fra en helhedsorienteret indsats, hvor forvaltningen, forældre og skolen inddrages. Når relationen er på plads, påbegyndes arbejdet med motivation af en tilbagevending eller opstart i ny skole, hos barnet eller den unge. Igennem samtaler belyses barnets eller den unges udfordringer og blokeringer. I denne proces kigges der ligeledes på nye muligheder samt barnet eller den unges selvforståelse.    

 

Taskforce
Fonden ConCura har mulighed for at yde indsatsen dels som et akut opstartet forløb, hvor det er den kommunale distriktsskole, der bevilger indsatsen eller, hvor det bestilles via forvaltningen.

 

Indslusning
Når barnets eller den unges motivation er på plads, arbejdes der på langsom tilbagevending på skolen, eller optages på ny skole. Eksponeringen af skoletilbuddet til den unge sker gradvis, så den unge i hele forløbet føler sig tryg. Konsulenten deltager derfor næst sammen med den barnet eller den unge, for at sikre en tryg og god opstart. 
Der koordineres med skolens personale omkring indsatsen, så overgangen sker i det rette tempo, og fokusset holdes på, at tilvænningen ikke forceres. 
Når barnet eller den unge føles tilpas i skoletilbuddet, ud trappes konsulenten igen gradvis.

 

Afslutning 
Der afsluttes med tværfagligt møde, hvor forvaltning, forældre, skole og konsulenten gennemgår og evaluere forløbet. Der laves afsluttede rapport til forvaltning med en beskrivelig gennemgang af forløbet, samt korte tilbagemeldinger undervejs er tilgængelig for forvaltningen 

 

Opfølgning
Mulighed for opfølgning efter en måned og tre måneder hos barnet eller den unge. Tilbud om telefonisk kontakt til forældrene i opfølgningsperioden 

 

Cool Kids-forløb
Fonden ConCura tilbyder et Cool Kids forløb. Se nærmere under menupunktet.