Familieinstitutionen ConCura

 

Velkommen til Familieinstitutionen ConCura

 

ConCura overtog pr. 1.1.2020 Den Selvejende Institution Kildehøjen, og driver den nu under navnet Familieinstitutionen ConCura.

 

Familieinstitutionen ConCura er en selvejende familieinstitution beliggende midt på Sjælland lige udenfor Næstved i Brandelev.

Vi er et dag- og døgntilbud for par med børn, enlige forældre og gravide.

Vi har til huse i et 3 etagers patriciervilla, hvor der i stueetagen er plads til to lidt større familier, typisk forældre med flere eller lidt større børn. På 1. salen er der plads til tre forældre med spædbørn/mindre børn, mens der på 2. salen er kontor/mødefaciliteter. Familierne har eget bad/toilet og store fællesarealer, og køkken på hver etage. Familieinstitutionen ConCura ligger på en lukket grund omgivet af legeplads og grønne områder.

Vi har en høj vurdering i seneste tilsynsrapport og veldokumenteret evidens for effekten af ophold.

“Der er tale om et kompetent tilbud, der arbejder med relevante faglige tilgange og metoder i forhold til målgruppen i tilbuddet, og til stadighed formår at tilegne sig ny viden og justere den pædagogiske praksis for herved at understøtte forældre og børns trivsel, samt muligheder for øget trivsels- og selvstændighedsudvikling.”

“Tilbuddet formår i høj grad, at redegøre for, hvorfor forskellige metoder anvendes, hvilket også ses afspejlet i tilbuddets skriftlige dokumentation, der afspejler en reflekterende tilgang med bl.a. fokus på borgerens selv- og medbestemmelse, inddragelse og med vægt på udvikling af empowerment.”

“Tilbuddet ses at anvende relevant og systematisk dokumentation for samarbejdet med forældrene med ugentlige statussamtaler suppleret med statusmøder og statusrapporter ca. hver 6 uge.”

Uddrag fra seneste tilsynsrapport

Socialtilsyn Øst

 

Familier

På Familieinstitutionen ConCura kommer mange forskellige familier, fælles for dem er at der er bekymring for forældrenes forældrefunktion og/eller barnets udvikling og trivsel. Der er ikke forældre med aktive misbrugsproblematikker. På Familieinstitutionen ConCura har hver familie sin egen ’lejlighed’ med eget badeværelse, køkkenfaciliteter og dagligstuer/spisestuer er fælles og deles med enten 1 eller 2 andre familier, størrelsen af ‘lejligheden’ afhænger af om man er en lille familie med et mindre barn/baby eller en større familie med enten et ældre barn eller flere børn.

 

Fysiske rammer

“Socialtilsynet vurderer som ved tidligere tilsyn, at Kildehøjens fysiske rammer er velegnede til målgruppen af familier og kan dække deres individuelle behov.”

“Tilbuddet er gennem renoveret og alle etager fremstår i rigtig pæn stand, indrettet konkret til målgruppen. Kildehøjen er opdelt i en familie afdeling i stueetage til familier med lidt større børn og på 1. sal til familier med spædbørn/ små børn.”

Uddrag fra seneste tilsynsrapport

Socialtilsyn Øst

 

Opholdet

Der kan være forskellige årsager til at familier kommer på Familieinstitutionen ConCura, det kan være som en del af en forebyggende foranstaltning, en alternativ til anbringelse af børnene, en parallelanbringelse, eller særlige forhold der gør sig gældende for familien, herunder fx familier i alternativ afsoning.

Fælles for alle er, at de er på Familieinstitutionen ConCura for at arbejde med deres forældreevne og/eller barn eller børns trivsel. Det kan være kommunen er bekymret, det kan også være forældrene selv eller andre omkring dem. Det er kommunen (den kommune familien bor i) der træffer beslutning om placering på en familieinstitution.

Der er forældre med forskellig alder og baggrund, Familieinstitutionen ConCura har dog ikke forældre der er aktive misbrugere eller svært psykisk syge fx produktivt psykotiske forældre.

 

Til kommuner og sagsbehandlere

ConCura overtog pr. 1.1.2020 Familieinstitution Kildehøjen, og driver den nu under navnet Familieinstitutionen ConCura. Vi har bred erfaring fra over 27 år som familiebehandlingsinstitution, og har særlige kompetencer ift bl.a. psykisk sårbare forældre, forældre med personlighedsforstyrrelser, familier med anden etnisk baggrund, umodne forældre, komplekse problemstillinger, familier der skal genforenes efter adskillelse og familier med mistanke om overgreb.

Familierne kommer på Familieinstitutionen ConCura som en del af en forebyggende foranstaltning.

Vi modtager familier fra hele landet, og har også haft familier fra Færøerne.

Familieinstitutionen ConCura er en selvejende institution, vi har en filosofi om at holde udgifterne for kommunerne så begrænsede og overskuelige som muligt.

Se også LOS hjemmeside og tilbudsportalen for opdaterede informationer om pladser mv.

Næstved ligger centralt på Sjælland og der er gode transportmuligheder fx til København, Roskilde og Vordingborg.

Vi har en høj vurdering i seneste tilsynsrapport og veldokumenteret evidens for effekten af ophold.

“Der er tale om et kompetent tilbud, der arbejder med relevante faglige tilgange og metoder i forhold til målgruppen i tilbuddet, og til stadighed formår at tilegne sig ny viden og justere den pædagogiske praksis for herved at understøtte forældre og børns trivsel, samt muligheder for øget trivsels- og selvstændighedsudvikling.”

“Tilbuddet formår i høj grad at redegøre for, hvorfor forskellige metoder anvendes, hvilket også ses afspejlet i tilbuddets skriftlige dokumentation, der afspejler en reflekterende tilgang med bl.a. fokus på borgerens selv- og medbestemmelse, inddragelse og med vægt på udvikling af empowerment.”

“Tilbuddet ses at anvende relevant og systematisk dokumentation for samarbejdet med forældrene med ugentlige statussamtaler suppleret med statusmøder og statusrapporter ca. hver 6 uge.”

Uddrag fra seneste tilsynsrapport

Socialtilsyn Øst

 

En tidlig indsats

Familieinstitutionen ConCura arbejder henimod en så tidlig indsats som muligt, det ligger i tråd med lovgivningen og med Socialministeriets fokuspunkter.

Det er mest hensigtsmæssigt både ud fra et perspektiv om at sikre barnet/børnene så tidligt som muligt og dermed forhindre skade på deres trivsel og udvikling i så vid udstrækning som det overhovedet er muligt, men det giver også god mening økonomisk, da en tidlig intervention kan forhindre dyre tvangsforanstaltninger, senere udgifter til specialpædagogiske foranstaltninger og -tilbud.

En tidlig og helhedsorienteret indsats

Mange undersøgelser af socialt udsatte børn og familier viser entydigt at en tidlig indsats har afgørende betydning for børnenes videre forløb (Bryderup, Inge M et al. 2012). Desuden peger nyere studier, herunder et samlet studie fra 2001[1] af effektfulde indsatser overfor disse familier, at flere forhold gør sig gældende herunder at der:

 • Sættes ind så tidligt som muligt
 • At indsatsen modsvarer problemets karakter og omfang
 • At der er tale om en helhedsorienteret (flerstrenget) intervention

Døgnbehandling er modsat en eventuel indsats i hjemmet eller anden dagbehandling karakteriseret ved at være en mere intensiv indsats, hvor trivslen for de børn, der er i familien sikres, mens der dels afdækkes og udvikles på omsorgssituationen og familiens udviklingspotentiale.

Familieinstitutionen ConCura yder hjælp og støtte til sårbare og udsatte familier så tidligt som muligt, så forældrene får hjælp og støtte til at udvikle deres forældrekompetencer i tide.

 

Metode og menneskesyn

Vi arbejder på Familieinstitutionen ConCura med et integrativt syn på intervention, der trækker på tilknytningsteori, neuroaffektiv udviklingspsykologi (neuropsykologi) og systemteori. Desuden arbejder vi målrettet imod en ‘re-positionering ‘ af forældrene, hvor det er relevant (socialkonstruktionisme), og altså henimod at forældrene bliver aktive deltager i deres forløb frem for passive ‘modtagere’ og dermed får handlingsagentur over og drager ansvar for egen situation.

På Familieinstitutionen ConCura har vi under opholdet, simplificeret, to sideløbende opgaver;

1. At udvikle på familiens situation og kompetencer

2. At afklare familiens situation og kompetencer Alt imens børnenes trivsel og udvikling sikres.

 

Andre metoder, der anvendes i samarbejde med børn og familier

Under hele forløbet arbejdes med ICS-modellen ud fra de tre domæner:

 • Barnets udviklingsmæssige behov med udgangspunkt i de 5 dimensioner:
 • Sundhedsforhold
 • Skoleforhold og læring
 • Fritidsforhold og venskaber
 • Udvikling og adfærd
 • Familieforhold og relationer

Forældrekompetencer ud fra de 6 dimensioner:

 • Grundlæggende omsorg
 • Sikkerhedsaspekter
 • Følelsesmæssig varme
 • Stimulering
 • Vejledning og grænsesætning
 • Stabilitet

Familieforhold – familie og omgivelser ud fra de 6 dimensioner:

 • Familiens historie og funktion
 • Slægtninge og andre i familiens netværk
 • Boligen
 • Beskæftigelse
 • Økonomi
 • Familiens relation til omgivelserne

 

Herudover arbejdes der bl.a. med:

 • En systematiseret udarbejdelse af familieportrætter.
 • Forældreevne beskrives og arbejdes med bl.a. ud fra Kari Killens 7 forældrekompetencer.
 • Særlig udspecificeret samspilsanalyse med fokus på barnets bidrag til relationen, forældrenes bidrag til relationen, samt samspillet mellem dem.
 • Systematiserede trivsels- og udviklingsbeskrivelser af barnet

 

Der udarbejdes en statusbeskrivelse der beskriver ressourcer og vanskeligheder hos familien, udviklingspotentiale, forældreevne og barnets trivsel og udvikling. Udviklingsforløbet tager udgangspunkt i afklaringsfasen: Barnets udviklingsprofil, forælderens ressourcer, samt dynamikken i samspillet mellem forældre og barn og relationen til andre aktører omkring familien.

 

Forløb på Familieinstitutionen ConCura

Når familier kommer på Familieinstitutionen ConCura kan det både være fra eget hjem, fra fødeafdelingen, fra andre intuitioner fx asylcentre eller fængsler eller der kan være tale om familier, der har haft midlertidig bolig hos familie eller lignende.

Forløbet på Familieinstitutionen ConCura har til formål at få familien til at fungere som helhed, hvor det er muligt, altså er udgangspunktet i, at familien skal forblive samlet, hvis det kan lade sig gøre på forsvarlig vis.

Vi tager udgangspunkt i en ressourcetænkning, hvilket bl.a. betyder at opholdet skal være noget der gøres med familien og ikke mod familien, altså i samarbejde med familierne.

Opholdes længde afgøres af kommunen men har ofte et minimum, da det er nødvendigt for at kunne afklare, udvikle og stabilisere en udvikling, dvs. man kommer ikke på Familieinstitutionen ConCura et par uger eller tre, men oftest for nogle måneder (3-6). Ofte vil der være tale om et udviklingsmål og ikke et tidsperspektiv, dvs. opholdet er afsluttet når man fx har nået den udvikling der er beskrevet i kommunens handleplan. Dog er alle ophold og alle familier forskellige.

 

Undervisning og vejledning på Familieinstitutionen ConCura

På Familieinstitutionen ConCura modtager familierne individuel vejledning dagligt samt undervisning både fælles og individuelt flere gange om ugen. Udviklingsforløbet er en kompleks sammensat proces. Et forløb, der oftest er processuelt og dermed kræver en vis tidsdimension. Det at skulle lære nyt, men også samtidig at aflære tidligere tillært adfærd, for at kunne optage ny viden og implementere nye kompetencer, er en krævende proces.

Der arbejdes med at opnå kvalifikationer og kompetencer på forskellige områder i forhold til at kunne opbygge -eller udvikle på forældreevne. Det er af afgørende karakter, at den viden eller de færdigheder, man som forældre tilegner sig, også bliver implementeret som en handlekompetence i hverdagen med børnene. Det er denne kompetence der gør forældrene i stand til at omsætte og benytte den læring der er opnået via undervisning og vejledning i forhold til at kunne handle i praksis på baggrund af den viden.

 

Læring

Læringsprocessen er sammensat af flere dimensioner og kan ikke anskues isoleret uden hensyntagen til disse faktorer.  For at være i stand til at udvikle handlekompetencer skal læring forstås som mere end simpel ’indlæring’. Vi beskæftiger os med læring, som en dialektisk og eklektisk størrelse i forhold til 3 dimensioner.

 

Vi anskuer læring ud fra Knud Illeris´s trekantsmodel:

Indholdet: viden, forståelse og færdigheder.

Drivkraften: motivation, følelser og vilje

Samspil: handling, kommunikation og samarbejde.

 

Disse tre dimensioner har en vekselvirkning på hinanden. Det er af stor betydning, at indholdet af undervisninger har en meningsskabende karakter for den specifikke familie og, at det er tilrettelagt til den enkelte familie under hensyntagen til, hvordan lærer de bedst. Motivationen for læring har indflydelse på om der overhovedet kan finde en læring sted. Eksempelvis kan en familie mangle motivation for at være på Familieinstitutionen ConCura, de er måske ikke eller kun delvist enige i opholdet, dette kan have en indvirkning på ’læringsmotivationen’. Dermed kan motivationen bero på et godt relationsarbejde førend der kan tales om en reel læring. Motivationen og relationsarbejde/samarbejde er på denne måde en aktiv medspiller i tilrettelæggelsen af undervisningen og kan i nogle tilfælde bevirke, at forløbet får et andet perspektiv end oprindeligt antaget. Sværhedsgraden og familiens ’læringsstil’ skal ligeledes tilpasses således, at den enkelte familie bliver udfordret i forhold til nærmeste udviklingszone.

Der er flere niveauer i samarbejdsdimensionen (og positioneringen af familien). Samarbejdet med såvel Familieinstitutionen ConCura og opholdskommune er afgørende karakter for et godt forløb på stedet. Familieinstitutionen ConCura arbejder målrettet med en høj grad af gennemsigtighed i arbejdet, både i forhold til familien og til kommunen/sagsbehandler, sådan at processen bliver tydelig for alle implicerede parter.

Det er vigtigt for udviklingspotentialet under opholdet, at der etableres et godt udgangspunkt for samarbejde, så Familieinstitutionen ConCura i samarbejde med familie og sagsbehandler kan arbejde udviklende i forhold til målene i familiens handleplan, som typisk implicerer at arbejde med forældrekompetence og at sikre barnets trivsel og udvikling.

 

Eksempler på en hverdag

En hverdag for en familie på Familieinstitutionen ConCura, kan se meget forskellig ud. Vi tilstræber i hver familie at sammensætte et tilbud, der passer individuelt til børnene og familierne. Dette foregår i samarbejde med forvaltningen og med familierne og i så vid udstrækning som muligt, med hensyntagen til familiens hverdag og ønsker. Udgangspunktet er naturligvis altid barnets behov. Hver familie får en kontaktperson, der har det overordnede ansvar for familiebehandlingen.

 

Samarbejde og gennemsigtighed

De enkelte familier får en kontaktperson tilknyttet, der hjælper med kontakt til kommunen, aftaler, forestår undervisning, deltager i møder og hjælper, hvis der skal søges hjælp eller ydelser, påbegyndes uddannelse mv. Desuden har kontaktpersonen udviklingssamtaler med familierne, hvor der tales åbent i dialog om de ting, som Familieinstitutionen ConCura observerer og vurderer og om, hvordan det overordnet går med de mål, der er sat for opholdet.

 

Om Familieinstitutionen ConCura

ConCura overtog pr. 1.1.2020 Den Selvejende Institution Kildehøjen, og driver den nu under navnet Familieinstitutionen ConCura. Fonden ConCura ser frem til at styrke sit tilbud til udsatte familier, da vores Familieafdeling i stigende grad oplever efterspørgsel på forløb, hvor samarbejde mellem sårbare familier og specialister skal styrke forældre-børn-relationen med henblik på, at familier kan forblive sammen. Kildehøjen har vist gode resultater på dette område, og vi ser frem til at kunne tilbyde deres kompetencer til vores samarbejdskommuner.

 

Familieinstitutionen ConCura er en del af vores familieafdeling, og alle spørgsmål vedrørende dette tilbud bedes rettet til Kvalitets- og udviklingschef Christina Røschmann på mobil: 21 21 08 45 eller E-mail: cr@concura.dk

 

Tilsynsrapporter

Godkendelse

Tilsynsrapport august 2020